Jak skorzystać z odpisu 1%

Na co przeznaczymy otrzymane pieniądze

Co zrobiliśmy do tej pory

Fundacja PP Teraz Życie w bazie OPP

Wspomóż działania fundacji Teraz Życie

JAK SKORZYSTAĆ Z ODPISU 1%

 1. Wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1%

  Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2009 r. dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami).

 2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

  Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

  Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego. Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka ?Informacje uzupełniające? (poz. 132-134 ? PIT-28, poz. 308 - 310 ? PIT-36, poz. 108 ? 110 ? PIT-36L, poz. 127 ? 129 ? PIT-37, poz. 61 ? 63 ? PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

  Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 ? PIT-28, poz. 310 ? PIT-36, poz. 110 ? PIT-36L, poz. 129 ? PIT-37, poz. 63 ? PIT-38).

 3. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

  Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

  Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

  Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

  1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

  Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował "za duży" 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze ? wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy "weźmie" różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

żródło: ngo.pl

NA CO PRZEZNACZYMY OTRZYMANE PIENIĄDZE

 • Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
  Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom.
 • Zakup sprzętu, wyposażenia i środków medycznych.
 • Budowę, rozbudowę i remont szpitali i innych placówek medycznych.
 • Wspieranie osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.
 • Organizowanie i wspieranie rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
 • Inspirowanie i organizowanie ośrodków i osiedli dla ludzi srebrnego wieku.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia, żywienia, właściwej roli sportu i rekreacji.

CO ZROBILIŚMY DO TEJ PORY

 • Realizujemy projekt Miasteczka Aktywnych Seniorów w Radkowie.
 • Przekazaliśmy 16.000 zł na zakup aparatu do znieczuleń do Szpitala Klinicznego, przy ul. Weigla we Wrocławiu.
 • Wręczyliśmy 12.000 zł Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu "Spokojna Przyszłość" z Wołowa.
 • Kupiliśmy za 10.000 zł sprzęt rehabilitacyjny dla ZOZ przy ul. Poświęckiej we Wrocławiu.
 • Przekazaliśmy do wyspecjalizowanych ośrodków sprzęt za 20.000 zł ( m. in. wózki inwalidzkie, łóżka szpitalne, łóżka specjalistyczne).

FUNDACJA PP TERAZ ŻYCIE W BAZIE OPP (więcej...)

WSPOMÓŻ DZIAŁANIA FUNDACJI TERAZ ŻYCIE (więcej...)

 • 1% odpis na rzecz Fundacji Teraz Życie nie pomniejsza dochodów podatnika.
 • 1% należnego podatku zostanie zwrócone przez Urząd Skarbowy do 3 miesięcy.
Copyright by Forum