Rozdział I
Postanowienia ogólne

Rozdział II
Cele i zadania fundacji

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

Rozdział IV
Organy fundacji

Rozdział V
Działalność gospodarcza

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

STATUT FUNDACJI PP TERAZ ŻYCIE

Kierując się potrzebą realizacji celów społecznie użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak: ochrona zdrowia, opieka społeczna, profilaktyka oraz wszechstronna rehabilitacja niepełnosprawnych, przy jednoczesnym wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia organizacyjnego Fundacji "Śląsk Futbol", która z powodzeniem realizowała cele statutowe związane z działalnością sportowa, w tym szczególnie wspierała przedsięwzięcia podejmowane przez WKS Śląsk, ale zakończyła swoją działalność w związku z reorganizacją wojskowych klubów sportowych i wyczerpaniem kontynuowanej misji - założyciele nowej Fundacji ustanawiają jej Statut o poniższym brzmieniu.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą PP TERAZ ŻYCIE , zwana w dalszej części statutu " Fundacja " ustanowiona została przez Fundatorów aktem notarialnym repertorium A nr 53/2005 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przed notariuszem Danuta Prus w dniu 13 stycznia 2005r.

Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. 1991r. Nr 46 poz.203 z p.zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2003r. Nr 96, poz. 873) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami prawa miejscowego.

Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć filie.

§ 5

Fundacja posługuje Sie pieczęcią z nazwa Fundacji.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranica posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 7

Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

Rozdział II
Cele i zadania fundacji
§ 8

Celem Fundacji jest działalność społecznie użyteczna:

 • W obszarze Ochrony i Promocji Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Działalności charytatywnej
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami
 • Promocji i organizacji wolontariatu

Poprzez:

 • Organizowanie i wspieranie rozwoju Placówek Ochrony Zdrowia.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia, żywienia, właściwej roli sportu i rekreacji.
 • Kształtowanie postaw aktywnego współuczestnictwa beneficjentów w procesie profilaktyki zdrowotnej i leczenia.
 • Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego na rzecz rozwoju Służby Zdrowia.
 • Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, w tym szczególnie w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom.
 • Organizowanie i wspieranie rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
 • Inspirowanie i organizowanie ośrodków i osiedli dla ludzi 55+ według standardów proponowanych przez Unię Europejską.
 • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

§9

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: aktywne gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od osób fizycznych, prawnych, samorządów terytorialnych, organizacji i instytucji zewnętrznych krajowych i zagranicznych oraz pochodzących z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczając je na:

 • Zakup sprzętu, wyposażenia i środków medycznych.
 • Budowę, rozbudowę i remont szpitali i innych placówek medycznych.
 • Pomoc w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji personelu medycznego.
 • Organizacje instytucji wolontariatu medycznego.
 • Inicjowanie, organizowanie i wspieranie finansowe programów profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz innych osób potrzebujących pomocy.
 • Pomoc medyczną, finansową i rzeczową osobom poszkodowanym w wypadkach, w tym szczególnie w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom.
 • Wspieranie i organizowanie imprez, programów sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych.
 • Wspieranie osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia nieposiadających dostatecznych środków materialnych, z obszarów miejskich i wiejskich, a zwłaszcza emerytów i rencistów.
 • Podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych, współpracę z ośrodkami akademickimi, a także organami samorządów terytorialnych.

§10

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami, a także osobami dla osiągania celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, lobbingu, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działania.

Cześć swego majątku Fundacja przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 12

Środki na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 • Funduszu założycielskiego,
 • Darowizn, nawiązek, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
 • Zbiórek i imprez publicznych,
 • Odsetek, depozytów bankowych, papierów wartościowych,
 • Dotacji,
 • Działalności gospodarczej

§ 13

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów przeznacza się na realizacje celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Fundacja może tworzyć Fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

W sprawach przyjęcia darowizn, spadków i dziedziczenia oświadczenia woli wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 14

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa polskiego.

§ 15

Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

§ 16

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 17

Obowiązuje zakaz:

 • Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 • Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV
Organy fundacji
§ 18

Organami fundacji są:

 • Zgromadzenie Fundatorów.
 • Rada Fundacji - zwana dalej Rada.
 • Zarząd Fundacji - zwany dalej Zarządem.

§ 19

Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższą władza Fundacji.

Obrady Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu, wskazanym w ramach organizowania obrad.

Zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów odbywa się raz na rok i zwoływane jest przez Zarząd Fundacji najpóźniej do końca czerwca każdego roku kalendarzowego.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji w celu rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznej uchwały, w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia:

 • Z własnej inicjatywy;
 • Na wniosek Rady Fundacji;
 • Na wniosek Fundatorów reprezentujących co najmniej 2 głosy Zgromadzenia Fundatorów.

§ 20

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

 • Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków.
 • Udzielanie Zarządowi i Radzie pokwitowania z wykonania obowiązków.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów.
 • Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji.
 • Powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości należących do Fundacji.
 • Inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa.
 • Podejmowanie uchwał zatwierdzających programy rozwoju Fundacji.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych Fundacji, a także podejmowania działalności gospodarczej.
 • Podejmowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu Fundacji dotyczącej likwidacji Fundacji.
 • Podejmowanie uchwały w sprawie wyznaczenia likwidatora.

§21

W ramach realizacji swoich kompetencji Zgromadzenie Fundatorów ma prawo:

 • wglądu do wszystkich dokumentów i materiałów dotyczących Fundacji;
 • zadania wyjaśnień od Zarządu Fundacji, a za jego pośrednictwem od pozostałych pracowników Fundacji.
 • Zgromadzenie Fundatorów swoje kompetencje wymienione w punkcie 1., wykonuje poprzez upoważnionych przedstawicieli.

§ 22

W Zgromadzeniu Fundatorów na każdego Fundatora przypada 1 (jeden) głos.

Uchwały Zgromadzenia Fundatorów są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków.

Zgromadzenie Fundatorów jest ważne w przypadku reprezentowania, co najmniej 51% członków Zgromadzenia Fundatorów.

§ 23

Głosowanie w Zgromadzeniu Fundatorów jest jawne.

§ 24

Rada Fundacji składa się, z co najmniej 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów.

Członek Rady musi spełniać warunki określone w art. 20 pkt.6 lit. a,b oraz pkt.7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 , z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799 , z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535 )

Realizacje pkt 4 nadzorują Fundatorzy.

Mandat Członka Rady wygasa:

 • z chwilą odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów
 • z chwilą złożenia przez niego rezygnacji na piśmie
 • w razie śmierci

§ 25

Kadencja Rady Fundacji trwa 4 (cztery) lata.

Ponowny wybór członków ustępującej Rady Fundacji do nowej Rady jest dozwolony.

Zgromadzenie Fundatorów może powołać i odwołać Radę Fundacji lub jej członka w każdym czasie.

§ 26

Rada jest organem nadzorczym Fundacji W toku wykonywanych czynności może wydawać zalecenia i opinie.

§ 27

Rada Fundacji odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na 3 (trzy) miesiące.

Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący: a) z wlasnej inicjatywy; b) na wniosek Zarządu Fundacji lub Zgromadzenia Fundatorów.

Posiedzenie powinno byc zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku.

Z posiedzeń Rady Fundacji sporządza się protokoły.

Członkowie Rady Fundacji wykonują swoje zadania osobiście.

Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykła większością głosów obecnych członków.

Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne w przypadku reprezentowania, co najmniej 51% jej członków.

§ 28

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundacje wobec osób trzecich.

Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.

§ 29

Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób:

 • Prezes Zarządu
 • Członek Zarządu
 • Członek Zarządu

§ 30

Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Fundatorów.

Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy, bądź inne osoby.

Członków Zarządu można wybierać ponownie na następną kadencje.

Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą złożenia przez niego rezygnacji na piśmie lub odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jeden członek Zarządu, jeśli Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, lub dwóch Członków Zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego.

W stosunku do członków Zarządu Fundacji, za pracodawcę, czynności z zakresu prawa pracy, a także inne czynności o tym charakterze, dokonuje Zgromadzenie Fundatorów poprzez upoważnionego pełnomocnika.

W stosunku do pracowników Fundacji, za pracodawcę, czynności z zakresu prawa pracy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, dokonuje Prezes Zarządu Fundacji, członek Zarządu lub upoważnioną osoba.

§ 31

Zarząd Fundacji prowadzi wszystkie sprawy, których ustawa o fundacjach, bądź postanowienia Statutu Fundacji, nie zastrzegają dla innych organów Fundacji.

§ 32

Zwykłe posiedzenie Zarządu odbywa się raz w miesiącu. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu może zwołać każdy z Członków Zarządu.

§ 33

Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeśli bierze w nim udział, co najmniej dwóch Członków Zarządu.

Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły.

§ 34

Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków.

W razie równości głosów decyduje glos Prezesa Zarządu.

§35

Postanowienia Statutu od §31-§33 mają zastosowanie w przypadku Zarządu wieloosobowego.

Rozdział V
Działalność gospodarcza
§ 36

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granica, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 37

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych (Zakładów), bądź przez sama Fundacje.

§ 38

Działalność gospodarcza wymagająca zgodnie z obowiązującym prawem specjalnych zezwolę (koncesji) biedzie realizowana po ich uzyskaniu.

§ 39

Fundacja w ramach prowadzonej działalności może być udziałowcem innych podmiotów gospodarczych.

§ 40

Fundacja i jej jednostki organizacyjne, prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi, według zasad określonych przepisami o rachunkowości.

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia roku, w którym Fundacja została wpisana do rejestru handlowego.

§ 41

Fundacja może rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych.

§ 42

Dochody osiągnięte przez Fundacje będą przeznaczane na cele statutowe, a także na zabezpieczenie funkcjonowania Fundacji.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 43

Fundacja może połączyć się z inna Fundacja o podobnych celach, na warunkach określonych umową obu Fundacji.

W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji.

§ 44

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Likwidacja następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

Likwidatora powołują Fundatorzy.

Po zakończeniu likwidacji, Likwidator zgłasza wykreślenie Fundacji do właściwego Sadu Rejestrowego.

§ 45

Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały z zastrzeżeniem §34.

Uchwala o likwidacji Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 46

Majątek Fundacji, po zakończeniu likwidacji, przeznaczony zostanie na cele wskazane przez Zgromadzenie Fundatorów z uwzględnieniem Art.33 pkt.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wrocław, 25.02.2005r.

Copyright by Forum